ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

9 เม.ย. 62 | 428 view

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณโศภิดา กาญจนรินทร์ Miss Universe Thailand 2018 เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Smart Student 4.0” โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนิสิต โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะสำคัญ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้ง 6 ภาควิชาและทุกหลักสูตร ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเตรียมตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม มุ่งพัฒนาตนเองในระหว่างเรียนอย่างมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายในชีวิต และเกิดแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้พร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543