ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตร่วมเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

Example blog post alt

นิสิตร่วมเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 มี.ค. 62 | 698 view

งานวิชาการร่วมกับงานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และแนะนำแนวปฏิบัติให้นิสิตในการเตรียมออกฝึกสหกิจศึกษา รวมทั้งการเตรียมพร้อมกับการทำงานในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคือ คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” โดยเนื้อหาภายในหัวข้อนี้ได้บรรยายถึงการปรับตัวด้านความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่นิสิตควรพัฒนาตนเองเพื่อนำไปตอบโจทย์ด้านวิชาชีพในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลภายในอนาคต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล อาจารย์นิเทศการฝึกสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง "แนวคิดของสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสบการณ์จากการจัดสหกิจศึกษาของภาควิชา"


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543