ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตร่วมเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

Example blog post alt

นิสิตร่วมเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

โพสโดย

21 มี.ค. 62 | 783 view

งานวิชาการร่วมกับงานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และแนะนำแนวปฏิบัติให้นิสิตในการเตรียมออกฝึกสหกิจศึกษา รวมทั้งการเตรียมพร้อมกับการทำงานในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคือ คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” โดยเนื้อหาภายในหัวข้อนี้ได้บรรยายถึงการปรับตัวด้านความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่นิสิตควรพัฒนาตนเองเพื่อนำไปตอบโจทย์ด้านวิชาชีพในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลภายในอนาคต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล อาจารย์นิเทศการฝึกสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง "แนวคิดของสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสบการณ์จากการจัดสหกิจศึกษาของภาควิชา"


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287