ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."

Example blog post alt

นิสิตร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."

โพสโดย

21 มี.ค. 62 | 654 view

งานวิชาการร่วมกับงานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิดพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...." ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยภายในกิจกรรมมีการแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มตามภาควิชาและสโมสร เพื่อนำกระบวนการให้นิสิตร่วมกันเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287