ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต (English Camp 2019)

Example blog post alt

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต (English Camp 2019)

โพสโดย

21 มี.ค. 62 | 489 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2561 (English Camp 2019) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีศักยภาพด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้กับการเรียนและภาระงานในหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยตลอดการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างชาติจากศูนย์ 180 Degrees มาถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการใช้ภาษา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287