ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณาจารย์ ไอที มมส ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชั่น "เซียนแดรี่ฟาร์ม"

Example blog post alt

คณาจารย์ ไอที มมส ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชั่น "เซียนแดรี่ฟาร์ม"

โพสโดย

11 มี.ค. 62 | 1041 view

ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง (คณะสัตวแพทย์) และ ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ(คณะวิทยาการสารสนเทศ) ได้รับเกียรติจากท่านนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชั่น "เซียนแดรี่ฟาร์ม"ซึ่งเป็นระบบการจัดการฟาร์ม ระบบศูนย์รวบรวมน้ำนมอัจฉริยะ "เซียน เอ็มซีซี" และระบบสหกรณ์"เซียน โคออป" เพื่อการส่งเสริมปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนม นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ในการสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) อุตสาหกรรมโคนมตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคน้ำนม ตามนโยบายภาคเกษตรของรัฐบาล 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม dairy.zyanwoa.com


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287