ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ”

โพสโดย

20 ก.พ. 62 | 527 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีคุณอุทัย หามนตรี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นวิทยากร


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287