ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Campus Challenge 2018

Example blog post alt

นิสิตคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Campus Challenge 2018

โพสโดย

20 ก.พ. 62 | 452 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ นำนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน คือ นางสาวจุรีลักษณ์ ป้องทัพไทย นายพบณรงค์ บุญฑล นายพฤษโชค โพธิ์สีดา และ นายสุรเชษฐ์ ศรีลามาตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายโกศล ปัญจปภาวิน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม ผู้แทนบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมอบเงินสนับสนุนการรณรงค์ต่อยอด 6 เดือน จำนวนเงิน 100,000 บาท จากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อทีม “ชูโล่จัง” ในกิจกรรม Campus Challenge 2018 การประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ จัดโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีรางวัลที่ได้รับ คือ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท และเงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53