ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

Example blog post alt

นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ก.พ. 62 | 638 view

นายสิริชัย ชูหลี นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ และนายปริญญา เลิศประเสริฐ นิสิตสาขาการจัดการการประกอบการ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลงาน รู้กฎหมาย : ตู้ปรึกษาทนายสายด่วนอัจฉริยะผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) โดยมี อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณพิทยา บุญอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ร่วมเป็นที่ปรึกษา ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525