ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2562

Example blog post alt

รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

5 ก.พ. 62 | 488 view

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. เป็นนิสิตที่ไม่ได้รับทุน ประเภทต่อเนื่อง หรือ ทุนอื่นภายในปีการศึกษา 2561    (ยกเว้นทุน กยศ. หรือ กรอ.)

4. เป็นนิสิตผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนรวม มีความประพฤติ    เรียบร้อยไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบอันดี    ทั้งในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิตสอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์และ    ค่านิยมของการเป็นนิสิต (MSU FOR ALL)

5. เป็นนิสิตที่ไม่เคยถูกลงโทษวินัยนิสิตหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษวินัยนิสิต หรืออยู่ระหว่างการถูก    ลงโทษทางวินัยนิสิต ตลอดจนถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย หรืออยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีตาม    กฏหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

- ส่วนกลาง (กองกิจการนิสิต) ยื่นใบสมัครได้ที่  งานทุนและแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนิสิต  อาคารพัฒนานิสิต ตามวันเวลาและสถานที่ราชการ  (วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 08.30-16.30 น.)

- ส่วนคณะ ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต  คณะต้นสังกัด ตามวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 08.30-16.30 น.)  


หมายเหตุ นิสิตที่สมัครขอรับทุนที่คณะไม่สามารถ  สมัครขอรับทุนที่กองกิจการนิสิตได้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4