ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

Example blog post alt

ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 ม.ค. 62 | 852 view

ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ถือโอกาสเดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่รองอธิการบดีในแต่ละฝ่ายดังนี้   รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ,ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287