ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล“สายฟ้าน้อย”ครั้งที่ 14

Example blog post alt

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล“สายฟ้าน้อย”ครั้งที่ 14

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 ม.ค. 62 | 826 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล“สายฟ้าน้อย”ครั้งที่ 14

.

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับ บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์  นางสาวกนกวรรณ มาสิม และนางสาวนาตยา สิมภา นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4  เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

.

การจัดการประกวดครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 80 เรื่อง จาก 24 สถาบันการศึกษา ดังนี้

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น จำนวน 22 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษา

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 15 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จำนวน 23 เรื่อง จาก 15 สถาบันการศึกษา

- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จำนวน 20 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา

.

การตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบในแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการคือพิจารณาจาก คุณภาพ (Quality) คุณค่า (Value) ผลงาน (Performance) และที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรม จรรยาบรรณ (Code of Ethics) และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น  โดยผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่นมีจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รางวัลดีเด่นคือเรื่อง Everyone can do art มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลชมเชยได้แก่เรื่องคนไร้บ้าน (เงามืด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 – คนไร้บ้านเงามืดกลางเมือง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
https://www.youtube.com/watch?v=BoJ-Szf7UKg&feature=youtu.be


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287