ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

Example blog post alt

โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

14 พ.ย. 61 | 716 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  นำผู้บริหาร  หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ  ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2561  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะฯ และสถานประกอบการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หาแนวทางการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ และเพื่อการพัฒนาหลักสูตร WIL และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ณ  Wealth Management System Limited  และศึกษาดูงาน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ณ  บริษัทกันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์)


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557