ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “คณะไอที มมส” เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

“คณะไอที มมส” เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

26 ต.ค. 61 | 1193 view

“คณะไอที มมส”  เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 NCIT2018  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 InCIT 2018 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานสภาคณบดีกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบโล่นักศึกษาไอทีดีเด่น จำนวน 20 รางวัล

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิด Digital Transformation Towards the Smart Nation มีวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ Prof.Dr.Peter Haddawy คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ Intelligent Virtual Environments for Surgical Training และ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายหัวข้อ Smart Transformation Logistics

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปาฐกถาพิเศษภายในงาน มีความว่า “การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม โดยพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล และสร้างการปฏิรูปภาครัฐ”

สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมจากทั่วประเทศ จำนวน 150 บทความ แบ่งเป็น ระดับชาติ มีผู้ส่งจำนวน 65 บทความ ได้รับการนำเสนอ จำนวน 57 บทความ ระดับนานาชาติ มีผู้ส่งจำนวน 85 บทความ ได้รับการนำเสนอ จำนวน 34 บทความ โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. Multimedia and Virtual Reality 2. Data Mining
3. Internet of Things/Mobile Application  4. Computer Bision/Image Processing
5. IT Management/ Web and Internet Technology/ IT Application และ
6. Communications and Networking


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287