ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ต.ค. 61 | 721 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ในนามตัวแทนของคณะวิทยาการสารสนเทศ รับโล่รางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานทราบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดโนยายต่อบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : มมส / อ.ดร.นุชนาฎ บัวศรี
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287