ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิจัย "เผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น"

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิจัย "เผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

28 มิ.ย. 61 | 1419 view

โครงการวิจัย "เผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น” เพื่อสร้างนักสื่อสารงานวิจัยจากเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม workshop ประมาณ 50 คน มานำเสนอผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่ได้ออกแบบสื่อ อาทิ Motion Infographics, Animation, หนังสั้น และ สื่อรณรงค์ เป็นต้น โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นฤเนศร์ สันติเดชา กราฟฟิคดีไซน์เนอร์อิสระ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างสรรค์และการนำเสนอสื่อให้น่าสนใจ" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายหัวข้อ "การออกแบบ Content อย่างไร ให้โดนใจผู้รับสาร" โครงการดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงานหรือโหนด (node) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องบรรยาย IT-513 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : คมสันต์ หงษ์อนันต์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557