ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

Example blog post alt

นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 พ.ค. 61 | 956 view

เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 : อาจารย์ อังคณา พรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร นางสาวชลลัดดา พารา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทยจังหวัดระยอง (Digi-Camp 2018) วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยนำความรู้ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดระยอง


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543