หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science Program in Computer Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต) แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 1. หมวดวิชาเฉพาะ
   1.1 วิชาบังคับ
   1.2 วิชาเลือก - - - 12
12 2. หมวดประสบการณ์วิจัย
   - วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 12 36 12 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 ?>">