หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Computer Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ชื่อย่อ) : ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy Program in Computer Science
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Computer Science)

วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
 • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
 • ผู้ดูแลเวบ็ไซต์ (Web Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ผู้ดูแลฐานข้อมลู (Database Administrator)
 • นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)
 • นักการตลาดดิจิทลัและออกแบบ UX&UI (Digital Marketing and UX&UI Designer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Support)
 • นักออกแบบ Interface (User Interface developer)
 • นักวิจัย (Researcher)
 • ครูและอาจารย์ (Lecturer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้ออกแบบเครือข่าย (Network Architect)
 • ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity Professional)