หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program In Information Technology


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science Program In Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต) แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
   - วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า -
-
-
12 -
-
- 24
6
18 2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
   - วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36
36 12
12 36
36 12
12 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 ?>">

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัย
  • อาจารย์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย