หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
 • วิชาแกน
 • วิชาเฉพาะด้าน
  • กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
  • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
  • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
  • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
  • กลุ่มภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต

25 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต

25 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ค. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต 133 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • นักเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ