หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Data Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Applied Data Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Applied Data Science)

วิชาเอก

-

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาคลังข้อมูล
  • ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล
  • นักวิเคราะห์
  • นักออกแบบระบบ
  • สถาปนิกด้านข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจในการวางแผนทรัพยากรองค์กร