หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาอังกฤษ : ฺBachelor of Science Program in Creative Media


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (สื่อนฤมิต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ฺBachelor of Science Program in Creative Media
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Creative Media)

วิชาเอก

สื่อนฤมิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบพัฒนาแอนิเมชัน
  • พัฒนาเกม และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาสื่อโฆษณาและงานกราฟิก
  • นักออกแบบและพัฒนาสื่อภาพยนตร์และโฆษณา
  • ช่างถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
  • พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
  • โมชันอินโฟกราฟิก