หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovation Technology for Modern Business


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Innovation Technology for Modern Business
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc.(Innovation Technology for Modern Business)

วิชาเอก

เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเอกบังคับ 57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต 129 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ เช่นเจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคโนโลยีเป็นต้น
  • นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจสมัยใหม่เช่น นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาแอพลิเคชันพนักงานพัฒนาระบบองค์กรเจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรเว็บมาสเตอร์นักทดสอบโปรแกรมเป็นต้น
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสําหรับสมัยใหม่ และผู้ประกอบการค้าปลีก