หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geo-Informatics


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Geo-Informatics
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geo-Informatics)

วิชาเอก

ภูมิสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักภูมิสารสนเทศ
  • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
  • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
  • นักภูมิศาสตร์
  • นักแผนที่
  • เจ้าหน้าที่ GIS
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์