หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ - 3
2. หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ 48 36
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 48