หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2566)

หน้าหลัก / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2566)

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2566)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2566)
(ชื่อย่อ) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy Program in Information Technology
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ - ไม่น้อยกว่า 12 - 3
2. หมวดวิชาเลือก - - ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ 48 36 48 36
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 48 48 48

* หมายเหตุ: นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต

รายละเอียดรายวิชา

- แบบ 1.1
- แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ - ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 24 - 3 3
2. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) - - ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกว่า 21
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า) 48 36 48 48 36 48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 48 48 72 48 48 72

รายละเอียดรายวิชา

- แบบ 2.1 และ 2.2

ระบบที่เปิดสอน

- ระบบในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
- ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

- สมัครเรียน https://grad.msu.ac.th/admission/
- เว็บไซต์หลักสูตร http://it.it.msu.ac.th/phd/
- รายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือนิสิต https://grad.msu.ac.th/th/master-phd.php
- ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลมาสอบถามได้ที่ อ.โอฬาริก สุรินต๊ะ (ประธานหลักสูตร) olarik.s@msu.ac.th