หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 1. หมวดวิชาบังคับ - 3 2. หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 9 3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ 48 36 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 48

“* หมายเหตุ: นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต"

?>">

ระบบที่เปิดสอน

- ระบบในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
- ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

เว็บไซต์ของหลักสูตร

Ph.D. Guidelines

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตลอดปี รายละเอียดการรับสมัคร : https://grad.msu.ac.th/admission/

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียดวิชาในหลักสูตร ป.เอก แบบ 1.1
รายละเอียดวิชาในหลักสูตร ป.เอก แบบ 2.1
รายละเอียดของหลักสูตร และคู่มือนิสิต