หลักสูตร

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หน้าหลัก / หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาไทย : หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Information Science Program in Information Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อย่อ (ไทย) : สท.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Information Science Program in Information Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

วิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 15 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
   3.1 วิทยานิพนธ์
12
12 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า36 ไม่น้อยกว่า36 ?>">