NEWS & ACTIVITIES

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารปฏิบัติการฯ-จำนวน-1-งาน-1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ระว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562
"ขอให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการจ้างก่อสร้างทาสีอาคารปปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน ๕๑ ชุด (พร้อมโต็ะเก้าอี้) (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน ๕๑ เครื่อง
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิดหนังสือพิมพ์มวลชล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
“ขอให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน 51 ชุด (พร้อมโต๊ะเก้าอี้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช จำนวน 51เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษ์ โครงการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ระบบเรซิ่นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560

 

...
First slide
First slide