ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

โพสโดย

23 ก.ค. 62 | 469 view

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4