ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

Example blog post alt

โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

14 พ.ย. 61 | 208 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  นำผู้บริหาร  หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ  ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2561  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะฯ และสถานประกอบการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หาแนวทางการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ และเพื่อการพัฒนาหลักสูตร WIL และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ณ  Wealth Management System Limited  และศึกษาดูงาน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ณ  บริษัทกันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์)


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930