เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

Example blog post alt

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาการสารสนเทศ
ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คุณภาพระดับสากล
 3. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
 4. ปกป้อง ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศแก่ชุมชนและสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาภูมิทัศน์และรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาภูมิทัศน์และรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะ

ค่านิยมองค์กร

SMART – IT

 • S = Smart เก่ง
 • M = Morality คุณธรรม
 • A = Active, Alert กระตือรือร้น
 • R = Responsibility ความรับผิดชอบ
 • T = Team work การทำงานเป็นทีม
 • I = Integrity ความซื่อสัตย์
 • T = Technology literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี