เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

Example blog post alt

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

"คณะวิทยาการสารสนเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่มีคุณภาพ
 2. ผลิตผลงาน วิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
 5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สมรรถนะหลัก "IT"

 • I = Integration-oriented Environment บูรณาการความรู้ ทักษะ เข้ากับศาสตร์และสาขาอื่น ๆ
 • T = Tech Ecosystems ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศทางด้านเทคโนโลยีให้กับสังคม

อัตลักษณ์

 • เชี่ยวชาญไอที มีจิตบริการ ช่วยเหลือสังคม

เอกลักษณ์

 • การเป็นที่พึ่งของสังคมด้านไอที

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพของชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

ICON

 • I = Innovation : สร้างนวัตกรรม
 • C = Competency : การมีศักยภาพบุคคล
 • O = Outstanding : มีความโดดเด่น
 • N = Nimble : มีความรู้ ความฉลาด