เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

วิดิทัศน์ ภาพถ่าย

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / วิดิทัศน์ ภาพถ่าย

หลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น 6 ภาควิชา เปิดสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร คือ