เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / ประวัติความเป็นมา

Example blog post alt

ปี พ.ศ. 2544

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ”

ปี พ.ศ. 2546

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ได้รับอนุมัติเป็น “คณะวิทยาการสารสนเทศ” เป็นคณะนอกระบบราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น 6 ภาควิชา เปิดสอนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร คือ

  1. ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร
  2. ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร
  3. ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

นิสิตรวมประมาณ 2,700 คน ระดับปริญญาตรี 2,500 คน ปริญญาโท 161 คน และปริญญาเอก 12 คน โดยมีทั้งไทยและต่างประเทศ บุคลากร 117 คน สายวิชาการ 83 คน สายสนับสนุน 34 คน