ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

Example blog post alt

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

25 ส.ค. 66 | 2272148 view

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปลายภาคปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา2566.pdf

ระดับปริญญามหาบัญฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ระดับปริญญามหาบัญฑิต-ภาคปลาย-ปีการศึกษา-2566.pdf

ระดับปริญญาดุษฏีบัญฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ระดับปริญญาดุษฏีบัญฑิต-ภาคปลาย-ปีการศึกษา-2566-1.pdf


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151