ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / งานประชุม วิชาการ (NCIT2018) ครั้งที่ 10 และ InCIT2018) ครั้งที่ 3

Example blog post alt

งานประชุม วิชาการ (NCIT2018) ครั้งที่ 10 และ InCIT2018) ครั้งที่ 3

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 พ.ย. 61 | 2272148 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม

 วิชาการระดับชาติ (NCIT2018)  ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ InCIT2018)  ครั้งที่ 3 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561  โดยมี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และประธานสภาคณบดี          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบโล่นักศึกษาไอทีดีเด่น จำนวน 20 รางวัล  ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561  ณ  โรงแรมพูลแมนราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

                   การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณบดีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 สถาบัน  โดยเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลงานวิจัย ที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการสร้างผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรอบแนวคิดในการจัดประชุมทางวิชาการ คือ Digital Transformation Towards the Smart Nation  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจาก วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr. PeterHaddawy  จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “Intelligent Virtual Environments for Surgical Training”  และ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ “Smart Transformation Logistics”

การนำเสนอผลงานวิชาการ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมจากทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ จำนวน 150 บทความ แบ่งเป็น  ระดับชาติ  มีผู้ส่งจำนวน 85 บทความ ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวน 57 บทความ จาก 23 สถาบันในประเทศไทย  และ ระดับนานาชาติ มีผู้ส่งจำนวน 65 บทความ ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวน 34 บทความ จากสถาบันในประเทศไทย เมียนมาร์  มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย และเกาหลีใต้

การนำเสนอบทความ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มนำเสนอระดับชาติ  เรื่อง 

1. Multimedia and Virtual Reality  2. Data Mining  3. Internet of Things/Mobile Application  

 4. Computer Vision/Image Processing  5. IT Management/Web and Internet Technology / IT Application และ 6. Communications and Networking   2) กลุ่มนำเสนอระดับนานาชาติ เรื่อง 1. Computer Vision and Agent  2. Network and loT และ  3. Data Mining and Machine Learning

http://telekiznumaralari.com


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151