ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด

Example blog post alt

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

18 ก.ย. 66 | 2272149 view

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะ
ผู้บริหาร ครูบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา / ภาพ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151