ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2023)

Example blog post alt

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2023)

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

14 ก.ย. 66 | 2272148 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2023) ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ นำเสนอผลงานเรื่อง “Text Recognition Based on Convolutional Recurrent Neural Networks and Sequence- to-Sequence Model”
2. นายสกรณ์ บุษบง นำเสนอผลงานเรื่อง “Enhancing Image Caption Performance with Visual Attention Mechanism and Dual Convolutional Neural Network”
3. นายธีรพงศ์ สังข์ศรี นำเสนอผลงานเรื่อง “Fusion-Based Convolutional Neural Network for Improved Dynamic Thai Fingerspelling recognition”
4. นางสาวแพรตะวัน จารุตัน นำเสนอผลงานเรื่อง “Text Recognition Based on Convolutional Recurrent Neural Networks and Sequence-to-Sequence Model”
5. นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี นำเสนอผลงานเรื่อง “Multimodal Emotion Recognition Based on Hybrid Deep Learning Framework”
ภาพ / ที่มา: ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ข่าว: ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151