เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

วิดิทัศน์ ภาพถ่าย

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / วิดิทัศน์ ภาพถ่าย

หลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น 7 ภาควิชา เปิดสอนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร คือ