คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี

กับ อาจารย์ ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศ

ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชา ภูมิศาสตร์ (Geography)

อนุสาขาวิชา สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

Comments are closed.