ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งฝึกทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการผลิตภาพยนตร์ ให้เกิด soft power

ได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับประเทศ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เสนอแนะแนวคิด กลยุทธ์วิธีในการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตภาพยนตร์ให้กับนิสิตทุกคน นำโดย คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ ที่มีผลงานระดับโลก อาทิเช่น องก์บาก ต้มยำกุ้ง และผลงานสร้างชื่ออีกมากมาย, อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ และอาจารย์ ดร.สุธีย์ จุฬากาญจน์ จากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์ ดร.อภิญญา อันพันลำ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม, คุณอดิสรณ์ อันสงคราม, คุณวีรพล คำสุวรรณ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง นาค เรื่องเล่าจากชาวบ้าน และ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ คุณภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล และคุณกฤษดา คะสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมและติดตามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/CommArtsMSUFilm/

ภาพ : รชต วาจาสัตย์ / เพจ : นิเทศศาสตร์การภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Comments are closed.