Breaking News
Home / Tag Archives: อบรมคอมพิวเตอร์

Tag Archives: อบรมคอมพิวเตอร์

อบรมคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

วันที่  1  ตุลาคม  2558  เวลา 08.00 – 16.30 น.  คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และบุคลากร  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  วิเชียรไชย  สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นวิทยากร  และนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 4  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม  ในโครงการ “ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)”  ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  ห้อง IT-405 และ IT-406 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพประกอบ    

Read More »