Breaking News
Home / Tag Archives: สมัครงาน มมส

Tag Archives: สมัครงาน มมส

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read More »