Breaking News
Home / Tag Archives: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Tag Archives: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้     กำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ 09.00-11.00 น. 13.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23  ธันวาคม  2558 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ห้อง IT-413 สอบสัมภาษณ์ ห้อง IT-203                                                 ประกาศ  …

Read More »