Breaking News
Home / Tag Archives: รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tag Archives: รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  และคำสั่งที่ 132/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อัตราที่เปิดรับสมัคร   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเงินเดือน 11,680 บาท) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้สมัครสอบ       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2.1.3 เป็นผู้มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  1  อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read More »