Breaking News
Home / Tag Archives: ประกาศผลการสอบ

Tag Archives: ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1 อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  29  ธันวาคม 2558 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  …

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1 อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  26  ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  …

Read More »