Breaking News
Home / Tag Archives: การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

Tag Archives: การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และ การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 7 ผลงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน และรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าว มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 7 ผลงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการดีเด่น และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน

Read More »