Breaking News
Home / ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13)

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเปิดโอกาสนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการให้พร้อมก่อนทำงานจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ได้รับรางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากเรื่อง “เปิดการเรียนรู้สู่วิถีเยอ” จากทีม กลู่เกล๊ะห์ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท (หมายเหตุ : มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 4 เรื่อง *ผลการตัดสินไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 เรื่อง จาก 3 สถาบัน) 2. ได้รับรางวัล “สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น” ชมเชยอันดับที่ 1 จากเรื่อง “ธุรกิจร้านรับฝาก” จากทีม ฟ้าแล่บฟ้าแล่บแปร๊บๆ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

Read More »

ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนิสิต ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ นางสาววาจาทิพย์ การเกล้า ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ประเภทภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง Auditorium) ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล เพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis” ในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2” The 2ndNaresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment (NUNatGEN) โดยมี อาจารย์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ มีผลงานอีก 3 ผลงานของนิสิตได้ร่วมเสนอผลงานดังนี้ 1. การนำเสนอภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ชื่อผลงาน “การคาดการณ์การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและตำแหน่งที่ตั้งโรงงานสกัด ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลงานของ นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด โดยมี …

Read More »

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start”

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start” ในโครงการประกวดหนังสั้น TISCO Smart Retirement Short Film Competition แก้ /ก่อน/ แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับเอเจนซี่ชื่อดัง “SPA-HAKUGODO” ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานโฆษณาชื่อดังมากมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิตประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร และนายสิทธิศักดิ์ สุขแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

Read More »

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ “SCB CYBER SHILED” ในหัวข้อ “Cyber Security” ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง การถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิต ชื่อทีม “เล่าก๊ก” ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร นายอชลนัยต์ นิตยารส และนายภัทรชัย พิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 1 บริเวณ Event Hall ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read More »

นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยข่าวสิทธิเด็ก

นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย โดยนางสาวจุฑาทิพย์ สุขวิเศษ และนางสาวศรัณย์พร ศิริวิ “ได้รับรางวัลชมเชยข่าวสิทธิเด็ก” ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จากสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “โพสต์ตามหาเด็กหาย อันตรายดาบสองคม” โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2560 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร อาจารย์สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ และอาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน เมื่อวันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร  

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุนภูมิพล ประเภทการสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2560 ได้แก่ นายยศธร วงศ์วัฒนาวิจิตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุนภูมิพล ประเภทการสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2560 ได้แก่ นายยศธร  วงศ์วัฒนาวิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.80 ผลงานและกิจกรรม ได้แก่ ผู้นำนิสิตกิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภุมรินรุ่น 11 วิทยากรการสอนโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ผู้วิจัยด้านภูมิสารสนเทศ และสมาชิกวงขับร้องประสานเสียง MSU Chorus

Read More »

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” จากการทำงานเป็นทีมด้วยการบูรณาการของนิสิตทุกหลักสูตรทุกโครงการเป้าหมาย คือ การทำงานเพื่อชุมชนและสังคม และความยั่งยืน ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ

นายสิทธิเดช ผงสิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 15 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ โดยจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นปีที่ 15 โดยมี อาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559”

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ภาพ : งานกิจการนิสิต คณะIT ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้ารางวัลการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

      นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ณ หอประชุมมหิศร อาคาร เอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต พร้อมสร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งโครงการ “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ของนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ , นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์ , นายพิชชากร ศรชัย ,นายพงศกร กองแก้ว และนางสาวศิรดา เหล่าสุข  นิสิตสาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้        นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์เพริศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงผลงาน “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน”  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง โมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ ว่าข้อความนั้นมีความรู้สึกเป็น บวก ลบ หรือปานกลาง สร้างจากอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Naïve Bayes ที่ใช้ค่าความน่าจะเป็นในการประมาณค่าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวโมเดลที่สร้างขั้นมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นข้อความ      ด้านนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 …

Read More »