Breaking News
Home / ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างระบบงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าในงานวิจัยของประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๐ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ การแพทย์ สาธารณสุข และอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร ความมั่นคงและธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาของชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (PDF , DOC) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ 2559 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PDF) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (PDF , DOC) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้ (PDF , DOC) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย (PDF , XLSX) อ้างอิง ลิ้ง

Read More »

ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า วช. ปี 2559

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ วช. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุน การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมในระดับภาค ๔ ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม ลิ้ง

Read More »

รายชื่อ กยศ. (รอบ 2) ประจำภาคเรียนที่ 2/57 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อประกาศรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 —->>  2-2-57 (2)  <<——— 1. นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว เขาไปกรอกวงเงินให้เรียบร้อยภายในวันที่ 11 -12 มีนาคม 2558 2. เซนต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนนวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 (วันเดียวนะ) ที่งานกิจการนิสิต คณะฯ IT-201 เวลา 09.00-17.00 น.  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการเรียนดี (IT – Genius)

  ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนตามโครงการ Informatics Genius 2014 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลการเรียนดี (ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน) ดังรายชื่อต่อไปนี้   หลักสูตร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนิสิต ประเภทโควตา หมายเหตุ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ นายนาวิก รักสะอาด 55011213004 ยกเว้นค่าเล่าเรียน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ     นางสาวเฟื่องฟ้า พิมพิลา 55011215001 ยกเว้นค่าเล่าเรียน   สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน ติดต่อทำสัญญาการรับทุนฯกับ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00 – 16.00 น.  หากไม่มาติดต่อภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25581. ทุนส่งเสริมนักีฬาและศิลปวัฒนธรรม2. ทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สนใจติอต่อสอบถามที่กองกิจการนิสิต งานกองทุนการศึกษา ชั้น 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 จ้า (สมัครโดยตรงที่กองกิจการนิสิตเลยนะคะ)

Read More »

กำหนดการเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 2/57 คณะวิทยาการสารสนเทศ รอบ 1

แจ้งกำหนดการนิสิต เซ็น แบบยืนยัน กยศ. 2/57 ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ** ขอควรปฏิบัติ :: นิสิตที่มาเซ็น กยศ. ให้ตรวจสอบวงเงินที่ กยศ.ให้กู้ให้ดี หากนิสิตลงทะเบียนเกินให้รีบไปจ่ายส่วนเกินให้เรียบร้อย หากปล่อยไว้รายวิชาที่ลงทะเบียนจะโดนยกเลิก (วันที่ 26 มกราคม 2558 วันยกเลิกผลการลงทะเบียน) ย้ำ !! ให้นิสิตรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ

Read More »

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมและผ่อนผัน (กยศ.ออกค่าเทอมให้) กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมและผ่อนผัน (กยศ.ออกค่าเทอมให้) กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ตามลิงค์ >> http://www.stdloan.msu.ac.th/ นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 1. ส่งใบรับรองรายได้ครอบครัว (ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี) 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 3. ส่งแผนที่บ้าน 4. รูปถ่ายบ้านด้านหน้า และด้านข้าง ** ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 10 มกราคม 2558 3. กรอกวงเงินที่ลงทะเบียน ถึง 18 มกราคม 2558 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 4. การเซ็นแบบยืนยันจะแจ้งวันและเวลาอีกครั้ง ** ทั้งนี้ให้นิสิตปฏิบัติตามข้อดังกล่าว ไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม สำหรับนิสิตที่จะออกฝึกงานเทอม 2/2557 ให้นิสิตมาลงชื่อไว้ในกรณีที่ไม่สามารถมาเซ็นแบบยืนยันได้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 10 มกราคม 2558 (พร้อมกับส่งเอกสารใบรับรองรายได้+แผนที่บ้าน) สอบถามเพิ่มเติม 043-754359 ต่อ 0 พี่อ๊อฟนะคะ

Read More »

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียน 2/57

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียน 2/57 ทุกชั้นปี (ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/57 เรียบร้อยแล้ว) โดยยื่นผ่านระบบ E-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2557 ย้ำ !! หากนิสิตยื่นขอกู้เกินระยะเวลาที่แจ้งนิสิตต้องสำรองจ่ายค่าเทอมเอง รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ http://www.stdloan.msu.ac.th/

Read More »