Breaking News
Home / งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานพัสดุและครุภัณฑ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 126 รายการ ……………………………………………………………… ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 126 รายการ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  และมีข้อกำหนดเงื่อนไข  ดังนี้ สิ่งของทั้งหมดตามประกาศจะทำการขายทอดตลาด ผู้ชนะการประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันทีนับตั้งแต่ทำการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์  จึงจะนำของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้ประมูลซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสิทธิ์นำสิ่งของไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่  หากได้เงินไม่คุ้มราคาผู้ประมูลซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนทีขาดนั้น  และจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลราคาโดยจะเรียกร้องใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการก็ได้  เจ้าหน้าที่การเงินของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภายใน  5  วัน  ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคามสงวนสิทธิที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้ก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอนั้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจ  ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น การประมูลสู้ราคาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะพิจารณาจากราคารวมทุกรายการเป็นสำคัญ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลให้ติดต่อขอดูสภาพพัสดุ / สิ่งของที่จะขายได้ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันเวลาราชการ  (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาจะต้องเป็นผู้ลงชื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และลงชื่อเข้าร่วมประมูลสู้ราคา  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  หรือกรณีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาเป็นบริษัท / ห้าง / ร้านค้า  ให้แนบสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท / ห้าง / ร้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้      กำหนดลงชื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด …

Read More »