Breaking News
Home / งานบุคคล

งานบุคคล

คณะไอที ลงพื้นที่ศึกษาโจทย์ชุมชน

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ทุกภาควิชาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและศึกษาโจทย์พื้นที่ ร่วมกับนายวรวิทย์ ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ พร้อมทีมบริหารและผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชม” ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

Read More »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ และแบบฟอร์มรายงานโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้กำหนดให้คณะ/ และหน่วยงานใช้แบบฟอร์มในการขออนุมัติโครงการ และแบบฟอร์มรายงานโครงการ  ให้เป็นไปในรูปแบบเดี่ยวกันนั้น ในการนี้คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้คณาจารย์และบุคลากร ใช้แบบฟอร์มในการขออนุมัติโครงการ และแบบฟอร์มรายงานโครงการ ทั้งนี้ให้เริ่มใช้แบบฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  2558  เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกชื่อไฟล์ด่านล่าง แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (ดาวโหลด) แบบฟอร์มรายงานโครงการ(ดาวโหลด)    

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก

ผลประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบ 1 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ :  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก(1ตุลาคม2557)

Read More »