Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT

ข่าวเด่นIT

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

Read More »

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

Read More »

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ (http://survey.msu.ac.th) และในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก (วันที่ 10 ธันวาคม 2560) ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัว (บริเวณหน้าห้อง SC1-100) #จึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้

Read More »

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559”

นายสุริยา มีคม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ “รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ภาพ : งานกิจการนิสิต คณะIT ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 หากท่านสนใจสมัครเรียนสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://grad.msu.ac.th/admission/index.php สามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่เว็บไซต์ http://it.it.msu.ac.th/?page_id=160

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R”

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R” ด้วยหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center: ITC) ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC – Northeastern Digital Content Center) โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีกำหนดจะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R (Extreme Analysis with R Programming)” โดย ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ (https://goo.gl/Xy7MNn) หรือ QR-code ดังนี้

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม Informatics Training Center: ITC

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ด้วยหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center: ITC) ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC – Northeastern Digital Content Center) โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีกำหนดจะจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 4 เรื่อง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ (https://goo.gl/Xy7MNn) หรือ QR-code หรือ http://ittraining.it.msu.ac.th/?p=476 ดังนี้ 1. การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 (โดย อ.ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์ เป็นวิทยากร) 2. การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere CC ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 (โดย ผศ.ศิริพร น้อยอำคา เป็นวิทยากร) 3. การใช้งานโปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติ และงานวิจัย ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 (โดย ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นวิทยากร) 4. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอบพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม 25-26 พฤศจิกายน 2560 (โดย …

Read More »

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อนฤมิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการประเมินฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนด โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ รวมทั้งให้หลักสูตรฯ ได้ทราบถึงสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนต่อไป ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร มคอ.7) คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการประเมินฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนด โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ รวมทั้งให้หลักสูตรฯ ได้ทราบถึงสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนต่อไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »